Facebook
 • Welkom
  Welkom bij
  YOURBOOST
  Het ontwikkelen van webshops, het verzorgen van communicatie en
  online marketing of het optimaliseren van online conversie.

Vraag een gratis demo website aan
responsive - seo - eigen beheer
onderhoud - social media

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen YourBoost, hierna te noemen: “YourBoost” en een Wederpartij, zijnde de onderneming met wie de overeenkomst tot levering van diensten of producten wordt gesloten, hierna te noemen: de “Wederpartij“.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 3. YourBoost behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen nadat YourBoost Wederpartij schriftelijk heeft geïnformeerd over de voorgenomen wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Wederpartij een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. YourBoost behoudt zich het recht voor om bij het voordoen van deze situatie de oude algemene voorwaarden te blijven hanteren richting deze specifieke klant(en), waardoor het contract ongewijzigd blijft en zowel YourBoost als Wederpartij aan de verplichtingen van de reeds gesloten overeenkomst inclusief voorwaarden dienen te blijven voldoen.
 4. Wederpartij gaat de overeenkomst aan in het kader van uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. In geval de overeenkomst met een rechtspersoon wordt afgesloten welke niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen bent u akkoord met het overgaan van deze verplichtingen op de natuurlijke persoon die akkoord heeft gegeven op de overeenkomst met YourBoost.
 6. Waar in deze algemene voorwaarden naar een website verwezen wordt, heeft de betreffende bepaling evenzeer betrekking op andere door YourBoost te vervaardigen producten, waaronder maar niet beperkt tot apps of andere specifieke software voortbrengselen.

2.Offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen van YourBoost zijn vrijblijvend. Een door YourBoost verstuurde offerte is tot 30 dagen na verzending geldig.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW (of eventueel ander gehanteerd BTW tarief) en exclusief andere heffingen van overheidswege en/of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken overige kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, stockfoto en content, tenzij anders aangegeven.

3.Overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat YourBoost de door de Wederpartij ondertekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen, de Wederpartij anderszins zijn schriftelijke akkoord op de offerte geeft of YourBoost met instemming van de Wederpartij een aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden.
 2. De Wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YourBoost.

4. Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen YourBoost en de Wederpartij wordt aangegaan voor een bepaalde tijd genoemd op de opdrachtbevestiging / offerte, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de overeengekomen contractperiode schriftelijk opzegt, wordt de overeenkomst na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één jaar. Opzegging van een reeds verlengde overeenkomst dient eveneens uiterlijk 3 maanden voor afloop van het contractjaar schriftelijk te geschieden.
 2. YourBoost stelt alles in het werk om de te leveren diensten of applicaties zo spoedig mogelijk af te ronden, maar is afhankelijk van haar opdrachtgevers en leveranciers. YourBoost plant het project van Wederpartij dan ook in op het moment dat er ruimte is in de planning van YourBoost. Alle termijnen genoemd, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van YourBoost en de planning die YourBoost hanteert. Eventuele uitloop van gestelde deadlines hierdoor zal nimmer kunnen leiden tot een einde van de opdracht of beëindiging contract.

5.Prijzen en betaling

 1. Wederpartij is de in de overeenkomst opgenomen bedragen verschuldigd gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.
 2. Voor zover werkzaamheden door YourBoost op basis van uurtarief worden verricht, is het gehanteerde uurtarief variabel per gewerkt uur, afhankelijk van de inzet en het opleidingsniveau van het gekwalificeerd personeel dat voor de betreffende werkzaamheden wordt ingezet. Eventuele extra gemaakte uren op aanvraag van Wederpartij worden achteraf bepaald door YourBoost en in rekening gebracht bij de Wederpartij als zijnde meerwerk. Meerwerk wordt op dezelfde wijze berekend als bepaald in de eerste zin van dit artikel.
 3. De voor de overeenkomst verschuldigde maandelijkse vergoedingen zijn inclusief de in de opdrachtbevestiging opgenomen werkzaamheden en extra diensten die daarin beschreven staan. Bij akkoord oplevering, na live zetten van de website en/of 2 weken na oplevering, zullen eventueel niet geleverde diensten en/of werkzaamheden automatisch komen te vervallen. Alsdan kan daar geen aanspraak meer op worden gemaakt door de Wederpartij, evenmin als dat een recht tot restitutie en/of vermindering van de door Wederpartij verschuldigde vergoedingen ontstaat.
 4. De eerste factuur zal per automatische incasso geïncasseerd worden rond de 1e van de volgende maand na verzenden van uw akkoord op de overeenkomst.
 5. De overige door de Wederpartij verschuldigde maandelijkse vergoedingen zullen door YourBoost telkens per – deel van een – kalenderjaar vooraf aan de Wederpartij worden gefactureerd.
 6. Ingeval de Wederpartij niet heeft ingestemd met automatische incasso dan wel indien een verstrekte machtiging op enig moment door de Wederpartij wordt ingetrokken, is de Wederpartij gehouden de in dit artikel bedoelde maandelijkse vergoedingen telkens zelf uiterlijk op de 1e dag van de maand waarop de vergoeding betrekking heeft per betaling aan YourBoost te voldoen. YourBoost is gerechtigd voor deze betaalwijze een toeslag in rekening te brengen voor de extra administratieve handelingen van € 9.95 per factuur.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief voortvloeiend uit de Wet Normering Incassokosten. Een betalingsachterstand ontslaat Wederpartij niet van zijn toekomstige financiële verplichtingen jegens YourBoost.
 8. Bij een betalingsachterstand is YourBoost gerechtigd de website zonder verdere kennisgeving offline te zetten alsmede zijn overige verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten totdat betaling is geschied of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld, zonder dat hierdoor einige verplichting van de Wederpartij bij komt te vervallen.
 9. Indien u was afgesloten en u heeft uw factuur alsnog voldaan, zullen er personeelskosten gerekend worden voor de aansluiting van uw diensten. Deze worden achteraf op uurbasis gefactureerd op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren met een minimum van €50.-
 10. YourBoost is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Wederpartij vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden c.q. de overeengekomen dienstverlening te starten. Dit kan inhouden dat het vooruit betalen van de gehele contractduur, zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging, wordt verlangd.
 11. YourBoost mag tevens op elk gewenst moment bepalen om de overeengekomen facturen anders te gaan innen.
 12. Wijzigingen van het maandtarief en overige prijzen vindt plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit zal jaarlijks gebeuren op 1 januari van het betreffende jaar en geldt voor alle contracten. De minimale jaarlijkse verhoging zal 4% bedragen, waarbij bovenstaande index enkel zal worden gebruikt voor een percentage boven de 4 %.
 13. Buiten de overeenkomst vallen de volgende zaken:
  1. Eventuele plugins, modulen, templates of aan te schaffen materialen zullen in overleg met Wederpartij aangeschaft worden en in de eerste factuur in rekening gebracht worden. Aan te schaffen modulen, templates of plugins, domeinnamen, doorverwijzingen, back-ups, helpdeskondersteuning, e-mailadressen en hostingpakketten zitten niet in het maandbedrag opgenomen, tenzij uitdrukkelijk opgenomen in de opdrachtbevestiging.
  2. YourBoost gebruikt bij haar ontwikkeling de versie voor browsers die zij op moment van ontwikkeling het meest gangbaar en geschikt acht. YourBoost update niet standaard uw website of browser, enkel als dit uitdrukkelijk met u is overeengekomen. YourBoost biedt de mogelijkheid om uw website te updaten tegen een uurtarief of middels een onderhoudsabonnement.
  3. Hosting/ data overzetten naar andere hosting partners als die van YourBoost, of andere bedrijven en partijen worden op uurtarief overgezet en enkel met goedvinden van YourBoost.
 14. Klachten ten aanzien van de door YourBoost geleverde diensten of producten schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
 15. Bij tussentijdse of voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de Wederpartij of achterstallige betaling door Wederpartij gedurende meer dan 30 dagen nadat een factuur opeisbaar is geworden zal het volledige bedrag dat voortvloeit uit de overeenkomst of opdrachtbevestiging en aanverwante diensten als hosting, email, domeinnamen, redirects etc. per direct opeisbaar zijn door YourBoost en in rekening gebracht worden bij de Wederpartij.

6.Uitvoering van de overeenkomst

 1. YourBoost garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. De overeenkomst heeft het karakter van een inspanningsverplichting en is nimmer te kwalificeren als een resultaatverplichting.
 2. YourBoost hanteert een oplevertermijn van 2 tot 6 weken. Om deze te kunnen realiseren, dient Wederpartij alle content aangeleverd te hebben en de gewenste foto’s / plaatjes, logo, url, admingegevens, seo instructies en sitemap van de website inclusief instructies digitaal naar YourBoost verzonden te hebben. Op basis van deze gegevens kunnen wij de oplevertermijn van 2 tot 6 weken garanderen en deze dienen dan ook vooraf in zijn totaliteit aangeleverd te worden.
 3. Vanwege de noodzaak dat de Wederpartij zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de Wederpartij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante gegevens en/of inlichtingen telkens in de door YourBoost gewenste vorm en op het door YourBoost gewenste tijdstip aan YourBoost verstrekken. Aanlevering dient in ieder geval digitaal te geschieden. Door het verstrekken van de gegevens c.q. de inlichtingen verklaart de Wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij YourBoost in en buiten rechte voor alle gevolgen – zowel financiële als andere – die hieruit voor YourBoost kunnen voortvloeien. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties c.q. toestemmingen bij de rechthebbende voor de door de Wederpartij aan te leveren teksten, afbeeldingen, informatie e.d. ten behoeve van de website.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van YourBoost staan of indien de Wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is YourBoost gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de (overige) schade die YourBoost hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van de Wederpartij.
 5. Door YourBoost opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. YourBoost is, ook bij een overeengekomen schriftelijke uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Wederpartij YourBoost schriftelijk en aangetekend in gebreke heeft gesteld.
 6. De Wederpartij dient een contactpersoon aan te wijzen die uitsluitend bevoegd is om beslissingen in het kader van de overeengekomen werkzaamheden c.q. dienstverlening te nemen.
 7. Indien zulks onderdeel is van de geleverde dienst door YourBoost aan de Wederpartij, zal YourBoost de Wederpartij voorzien van een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze gegevens heeft de Wederpartij toegang tot de geleverde dienst en kan naar eigen inzicht levering van de betreffende dienst, accounts, instellingen en overige zaken beheren en wijzigen. Iedere actie op eigen initiatief met deze gegevens vallen onder eigen verantwoordelijkheid en risico van de Wederpartij. YourBoost kan hier dan ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. Eventueel noodzakelijk herstel van zaken door Wederpartij veroorzaakt zal op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief.
 8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft YourBoost het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten en deze ook direct met de Wederpartij contact te laten leggen. Hierover behoeft de Wederpartij niet vooraf geïnformeerd te worden.
 9. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst / uitvoering te verstrekken. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Indien YourBoost voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, zal YourBoost aan hen deze geheimhoudingsplicht opleggen.

7.De ontwikkeling van de website

 1. De website wordt vervaardigd op basis van een ontwerp (design) uit de collectie van YourBoost dan wel conform een tussen partijen overeengekomen ander ontwerp. YourBoost zal aan Wederpartij maximaal 2 maal een ontwerp voorleggen. YourBoost behoudt zich het recht voor dat indien na deze 2 voorstellen geen gezamenlijke overeenstemming in het te gebruiken ontwerp is bereikt, een zo dicht mogelijk in de buurt komend ontwerp mag worden gebruikt naar inzicht van YourBoost met behoud van de gewenste functionaliteiten zoals overeengekomen. Na een conform het voorgaande tot stand gekomen keuze voor een ontwerp (ongeacht of dit in gezamenlijk overleg is gekozen of uiteinderlijk is beslist door YourBoost), zijn geen designwijzigingen meer mogelijk. YourBoost behoudt zich het recht voor om na 2 maal het design af te keuren extra uren in rekening te gaan brengen, met het daarvoor geldende tarief. Bovenstaande is ook van toepassing op het ontwikkelen van een logo voor de Wederpartij en/of andere design / ontwerp werkzaamheden. Aan de hand van c.q. met gebruikmaking van de door de Wederpartij aangeleverde teksten, afbeeldingen, informatie e.d. wordt de website op basis van voornoemd ontwerp door YourBoost ingericht conform hetgeen is overeengekomen.
 2. YourBoost kan alle gegevens en materialen gebruiken van de Wederpartij ter referentie, waaronder de websites, logo’s, namen en e-mailverkeer.
 3. YourBoost levert haar websites met een plugin voor cookies. Wederpartij kan dit elk moment aanvragen bij YourBoost, zodat dit geactiveerd zal worden. YourBoost laat dit besluit aan Wederpartij en zal dit niet op eigen initiatief activeren.
 4. YourBoost kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor wettelijk correct cookiegebruik door Wederpartij, evenmin als voor enige andere wettelijke vereisten waaraan een website dient te voldoen, dan wel voor eventuele vanuit een branche organisatie of een andere instantie verlangde vereisten.
 5. Eventuele wijzigingen aan uw website of andere diensten wegens wetswijzigingen of andere regelgeving die niet door YourBoost te beïnvloeden is of haar wordt opgelegd zal op uurtarief voor de Wederpartij worden verricht en achteraf in rekening worden gebracht. Wederpartij dient hiervoor niet geïnformeerd te worden door YourBoost.

8.Oplevering en acceptatie

 1. De website wordt door YourBoost conform de daartoe opgestelde overeenkomst of andere wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de Wederpartij opgeleverd.
 2. YourBoost doet allereerst een pre-oplevering van de website. Na deze pre-oplevering heeft de Wederpartij een termijn van 5 werkdagen om eventuele wijzigingen c.q. correcties, niet zijnde designwijzigingen, aan YourBoost door te geven. De wijzigingen c.q. correcties dienen zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk door de Wederpartij aan YourBoost te worden gemeld. Indien de Wederpartij binnen de genoemde termijn geen wijzigingen of correcties aan YourBoost heeft doorgegeven, wordt de website na afloop van deze termijn automatisch als volledig opgeleverd beschouwd. Na het uitvoeren van de wijzigingen c.q. correcties volgt opnieuw een oplevering onder dezelfde condities als de eerste pre-oplevering. De mogelijkheid tot het aangeven van wijzigingen c.q. correcties na de tweede – en de daarop volgende –oplevering kunnen slechts betrekking hebben op die aspecten waarvoor de Wederpartij bij de voorgaande pre-oplevering wijzigingen c.q. correcties heeft doorgegeven. Alle aspecten ten aanzien waarvan de Wederpartij bij de eerste pre-oplevering geen opmerkingen had, worden geacht uitdrukkelijk te zijn goedgekeurd door de Wederpartij. Extra wijzigingen worden wederom uitgevoerd op basis van het daarvoor gehanteerde tarief.
 3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel wordt de website eveneens geacht automatisch en volledig te zijn opgeleverd indien de website openbaar gemaakt of op domein gesteld is. Tevens wordt de website geacht automatisch en volledig te zijn opgeleverd indien er meer dan 5 werkdagen niets meer van de Wederpartij wordt vernomen na de pre-oplevering vanuit YourBoost en/of derden die bijdrage aan de ontwikkeling van de website. Er wordt van de Wederpartij een inspanningsverplichting verlangd en bereikbaarheid om de doorloop- en oplevertijden te beperken en te behalen. Na volledige oplevering zijn geen wijzigingen meer mogelijk dan met uitdrukkelijke instemming van YourBoost en tegen vergoeding van de hieraan verbonden meerkosten.

9.Gebruik van de website, hosting, e-mail en domeinnaam

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt de website door YourBoost op basis van een gebruikersovereenkomst aan de Wederpartij ter beschikking gesteld. Op basis van de overeenkomst verkrijgt de Wederpartij het exclusieve, niet-overdraagbare recht op het gebruik van (het grafisch ontwerp van) de website. De eigendom van de website en ontwerp berust bij YourBoost, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien in afwijking van het uitgangspunt zoals opgenomen in het voorgaande artikel is overeengekomen dat Wederpartij rechthebbende op de website en het ontwerp wordt, dan zal deze eigendom niet eerder worden verkregen dan nadat Wederpartij alle betalingen en eindafrekeningen in zijn geheel zal hebben voldaan. YourBoost zal hiervoor een eindafrekening opstellen inclusief een inschatting van de werkzaamheden voor een eventuele overdracht / verhuizing of overige diensten en werkzaamheden
 3. Indien YourBoost adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is YourBoost niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
 4. Voor het dataverkeer hanteert YourBoost een ‘fair use’ policy. Deze is te vinden op https://yourboost.nl/extra-paginas/fair-use-policy/. Wederpartij verklaart hierven kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te zijn. Het dataverkeer, gerelateerd aan het websitebezoek, is gelimiteerd op basis van dit ‘fair-use principe’: ingeval de Wederpartij regelmatig significant meer dataverkeer genereert dan het gemiddelde dataverkeer zoals dit geldt voor de klanten van YourBoost zal YourBoost de Wederpartij hierop attenderen. Alsdan is YourBoost gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten bij de Wederpartij in rekening te brengen, middels de in rekening te brengen hostingkosten.
 5. YourBoost verzorgt de registratie en het gebruik van de overeengekomen domeinnaam. Het beheer en het onderhoud van deze domeinna(a)m(en) wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst verzorgd door YourBoost. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is het voor Wederpartij niet mogelijk om de voor hem geregistreerde domeinnaam kosteloos te verhuizen. Na afloop van de overeenkomst is dit wel toegestaan.
 6. Na afloop van de overeenkomst is er een mogelijkheid tot overname van de domeinna(a)m(en). Deze kunnen alsdan kosteloos worden overgenomen. YourBoost gaat niet eerder tot overdracht over dan nadat Wederpartij al aan haar verplichtingen jegens YourBoost heeft voldaan. Bij tussentijdse opzegging van de overeenkomst met goedkeuring van YourBoost zal bovenstaand bedrag per automatische incasso worden geïncasseerd en de domeinnaam worden overgedragen aan de Wederpartij, die zelf de verhuizing van deze domeinnaam binnen de gestelde termijn dient te regelen. YourBoost zal hier al zijn medewerking aan verlenen door het beschikbaar stellen van de gegevens die nodig zijn om eigenhandig de domeinnaam te verhuizen. Alle overige handelingen voor een eventuele verhuizing van uw website worden per uurtarief berekend en aan u gefactureerd, middels een eindafrekening.
 7. Indien de overeenkomst er (mede) ertoe strekt dat YourBoost voor Wederpartij zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 8. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. YourBoost vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd, verlengd of toegewezen.
 9. Wederpartij kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van YourBoost, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd of verlengd, het feit van registratie of verlenging van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 10. Wederpartij vrijwaart en houdt YourBoost schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Wederpartij.
 11. YourBoost is niet aansprakelijk voor het verliezen door Wederpartij van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van YourBoost, waarna YourBoost enkel aansprakelijk is voor de kosten van het betreffende domein en niet voor enige waarde die het domein vertegenwoordigd.
 12. YourBoost heeft altijd het recht de domeinnaam en/of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Wederpartij aantoonbaar in gebreke blijft in de nakoming van de overeenkomst of indien dit administratief voordeel oplevert.
 13. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook zal YourBoost Wederpartij éénmalig schriftelijk verzoeken of Wederpartij de domeinnaam registraties, domeinnamen, data etc wenst over te nemen. Indien Wederpartij hierop niet schriftelijk reageert binenn 14 dagen, is YourBoost gerechtigd om alle de domeinnaam registraties, domeinnamen, data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Wederpartij op te heffen. YourBoost is in dat geval niet verplicht Wederpartij een kopie van deze data te verschaffen.
 14. YourBoost hanteert een privacybeleid dat is opgenomen in de privacyverklaring die te raadplegen is via http://yourboost.nl/extra-paginas/privacybeleid). Wederpartij verklaart hierven kennis te hebben genomen, hiermee akkoord te zijn en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens voor domeinnamen zoals beschreven in de privacyverklaring.
 15. YourBoost zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door YourBoost opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in deze voorwaarden bepaalde.
 16. YourBoost stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Wederpartij, tenzij Wederpartij hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Wederpartij om reservekopieën van de bij YourBoost opgeslagen data te maken.
 17. Indien naar het oordeel van YourBoost een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen, het netwerk van YourBoost of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans, malware en vergelijkbare software, is YourBoost gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen, zonder daartoe bewijslast te dienen overleggen aan de Wederpartij. YourBoost is gerechtigd hieruit voor YourBoost voortvloeiende kosten op basis van nacalculatie aan Wederpartij in rekening te brengen, tenzij Wederpartij een onderhoudscontract of SLA met YourBoost heeft gesloten dat hierin voorziet.
 18. Eventuele back-ups die worden aangeboden zonder Service Level Agreement, zullen door YourBoost worden uitgevoerd, echter kan YourBoost nooit aansprakelijk worden gehouden voor het niet aanwezig zijn of niet functioneren van deze back-ups. Wederpartij blijft hier te allen tijde zelf verantwoordelijk voor en vrijwaart YourBoost voor alle schade / verlies van gegevens of mogelijk ander gemis in goederen, diensten of gelden. Deze service wordt naar beste kunnen uitgevoerd in combinatie met de hostingdiensten.

10.De inhoud van de website

 1. Met betrekking tot de inhoud van de website gelden bepaalde regels zoals neergelegd in dit artikel. Indien de Wederpartij (één van) de regels overtreedt en de overtreding laat voortbestaan, is YourBoost gerechtigd de website tijdelijk onzichtbaar te maken en om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten zonder dat einige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens Wederpartij zal ontstaan, zulks onverminderd de rechten van YourBoost om ter zake een eventuele schadevergoeding van Wederpartij te vorderen. YourBoost behoudt bovenal het recht op betaling van de nog openstaande maandelijkse termijnen tot het einde van de overeengekomen contracttermijn. Wederpartij zal zich ervan onthouden om:
  1. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  2. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud c.q. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met betrekking tot mishandeling of dierenleed dan wel op enige wijze reclame te maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud;
  3. zich bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
  4. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spam”;
  5. via de dienstverlening van YourBoost aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van YourBoost dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder – doch niet uitsluitend - verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, - archieven of ‘warez’-sites;
  6. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend of racistisch van aard is;
  7. zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens YourBoost en/of derden
  8. via de dienstverlening van YourBoost aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met het oneigenlijk gebruik van de naam van YourBoost dan wel op andere wijze aan te sporen tot c.q. zich bezig te houden met activiteiten die op enige andere wijze schadelijk kunnen zijn voor de goede naam van YourBoost;
  9. zonder uitdrukkelijke toestemming van YourBoost, op de website een MP3-homepage te exploiteren. Ingeval YourBoost dit constateert, is zij gerechtigd, zonder de Wederpartij hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen, over te gaan tot verwijdering van deze homepage.
 2. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is YourBoost eveneens gerechtigd de website al dan niet tijdelijk offline te zetten ingeval er sprake is van gewichtige redenen zodanig dat van YourBoost niet kan worden verlangd de dienstverlening voort te zetten.
 3. YourBoost zal geen kennis nemen van data die Wederpartij opslaat en/of verspreidt via de systemen van YourBoost, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of YourBoost daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal YourBoost zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

11.Garantie

 1. YourBoost zal gedurende een periode van 2 weken na oplevering van de website eventuele gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken gelegen zijn in het, door toedoen van YourBoost, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
 2. De Wederpartij dient YourBoost schriftelijk van dergelijke gebreken op de hoogte te stellen.
 3. In geval van internet zoekmachine positionering zal YourBoost zich naar beste inzicht en vermogen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering met de geselecteerde zoektermen in de overeengekomen zoekmachines. YourBoost staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Alle mededelingen van YourBoost over de mogelijke resultaten van haar werkzaamheden zijn indicatief van aard, zonder dat Wederpartij daaraan rechten of garanties kan ontlenen.

12.Annulering, opschorting en ontbinding

 1. Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surseance van betaling van, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland verlaat of haar huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van YourBoost, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
 2. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.
 3. Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal YourBoost ingeval van toerekenbare tekortkoming van de Wederpartij met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat Wederpartij te kort zal zijn schieten in zijn betalingsverplichting, het recht hebben de overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden. In zulks geval ontstaat geen recht op restitutie voor de Wederpartij van reeds voldane vergoedingen.

13.Aansprakelijkheid

 1. Mocht YourBoost aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De beperkingen van de aansprakelijkheid van YourBoost gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van YourBoost en/of haar ondergeschikte(n).
 2. YourBoost kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor schade die is ontstaan doordat YourBoost uit is gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. YourBoost kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van YourBoost aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan YourBoost toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. YourBoost is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of (extra) uren voor de inzet van personeel of derden.
 5. YourBoost kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de website of anderszins welke schade is toegebracht door derden met gebruikmaking van de internetfaciliteiten die door YourBoost aan de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend -middels spam, virussen, hackpogingen etc.
 6. Indien YourBoost met inachtneming van voorgaande leden aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van YourBoost beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een overeenkomst met een langere looptijd dan 6 maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde prijs c.q. maandelijkse vergoeding.
 7. De beschikbaarheid van de diensten – bijvoorbeeld de zichtbaarheid van een website – ligt buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van YourBoost, zodat YourBoost ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden. Ook gevallen waarin gegevens uit e-mail en andere services van YourBoost verloren raken als gevolg van een storing c.q. mankement dat buiten de invloedssfeer van YourBoost ligt wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, tenzij hiertoe een separate SLA is afgesloten.

14.Overmacht en storingen

 1. YourBoost is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. YourBoost kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens YourBoost tot aan dat moment te voldoen. YourBoost is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren en automatisch te incasseren.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop YourBoost geen invloed kan uitoefenen, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen en stagnaties in de toelevering door de leveranciers van YourBoost, dusdanig dat YourBoost niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. YourBoost heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat YourBoost zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. YourBoost heeft het recht om haar systemen, inclusief de website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. YourBoost zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. YourBoost is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 4. YourBoost heeft het recht om haar systemen, producten en diensten, of gedeelten daarvan, van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een wezenlijke wijziging in de functionaliteit, zal YourBoost zich inspannen om Wederpartij daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Wederpartijen relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Wederpartij van een bepaalde aanpassing af te zien. YourBoost is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo'n aanpassing.

15.Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op door YourBoost ontwikkelde voortbrengselen van menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van YourBoost, tenzij schriftelijk vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt. De eigendom en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door YourBoost ontwikkelde websites, de inhoud van die websites en eventuele updates berusten en blijven berusten bij YourBoost dan wel de oorspronkelijke maker c.q. rechthebbende van het gepubliceerde waarvan YourBoost een en ander betrokken heeft. De ontwerpen mogen enkel en alleen toegepast worden ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst tussen YourBoost en een Wederpartij. Ontwerpen van YourBoost mogen niet zonder uitdrukkelijke en voorafgaande, schriftelijke toestemming van YourBoost worden toegepast en gebruikt voor andere doeleinden dan die in de overeenkomst zijn omschreven.
 2. Op iedere schending van het in het vorige artikel bepaalde staat een boete van € 5.000,- per keer, onverminderd het recht van YourBoost om haar daadwerkelijke schade te vorderen.
 3. YourBoost behoudt het recht tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van haar rechten.
 4. De Wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van YourBoost veilig te stellen.
 5. YourBoost heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

16.Personeel

 1. Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals gedurende één jaar na het einde daarvan zich ervan onthouden om personeel van YourBoost in dienst te nemen danwel anderszins, direct of indirect en al dan niet zelfstandig, voor zich te laten werken.

17.Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op alle overeenkomsten tussen YourBoost en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen YourBoost en de Wederpartij die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de dichtstbijzijnde rechter van de vestigingsplaats van YourBoost.
 3. Wederpartij kan slechts een beroep doen op de rechter, nadat zij zich gemeld heeft bij ICT Waarborg, die kosteloos een bemiddelingspoging onderneemt om tussen YourBoost en Wederpartij de zaak op te lossen. In gezamenlijk overleg kunnen YourBoost en Wederpartij besluiten hun geschil bij wijze van bindend advies te laten beslechten door ICT Waarborg.

Heeft u vragen?
Twijfel niet en neem vrijblijvend contact op!